Контроль та ревізія

Контроль та ревізія - це система спостережень і перевірки відповідності процесу функціонування керованого бізнесу прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів управлінських впливів на керований об'єкт і відхилень, допущених у ході виконання цих рішень.

Контроль на підприємстві (контролінг) включає поточний збір та обробку інформації, перевірку відхилень фактичних показників діяльності фірми від нормативних або планових і, що більш важливо, підготовку рекомендацій для прийняття рішення.

Контроль виявляє слабкі сторони підприємницької діяльності, дозволяє оптимально використовувати ресурси, вводити в дію резерви, а також уникнути банкрутства і кризових ситуацій. Контроль на підприємстві включається в процес управління, встановлення цілей, розробку бізнес-планів, бюджетів, моніторингу, оперативної роботи, відхилень від намічених цілей на всіх етапах життя товару: від його створення до реалізації. У сучасних умовах роль контролю буде посилюватися.

Ревізія – це невід'ємна частина управлінського контролю підприємства, система контролю за дотриманням установленого порядку ведення обліку та надійністю функціонування різних ланок управління, організована самим підприємством, що діє в інтересах його керівництва та власників і регламентована внутрішніми документами.

Функції ревізії включають перевірку систем обліку і внутрішнього контролю, розробку рекомендацій щодо поліпшення цих систем, перевірку бухгалтерської та оперативної документації, перевірку діяльності різних ланок управління, оцінку ефективності механізму внутрішнього контролю, перевірку наявності, стану і забезпечення збереження (активів) майна підприємства, спеціальні розслідування окремих випадків, наприклад підозр у зловживаннях, розробку пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і рекомендацій щодо підвищення ефективності управління.

Однією з найважливіших сфер внутрішнього контролю та ревізії є облікова політика підприємства. Здійснюючи аналіз облікової політики, фахівець визначає типові операції і робить висновок про наявність порушень облікової політики. Крім цього при проведенні ревізій особлива увага приділяється фактичній наявності врахованих активів, а також об'єктивній оцінці їх ліквідності.