Трансформація фінансової звітності

Трансформація фінансової звітності - це процес складання звітності відповідно до МСФЗ шляхом перегрупування облікової інформації та коригування статей звітності, підготовленої за правилами П(С)БО.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено обов'язкове складання публічними акціонерними товариствами, банками і страховиками, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за видами, визначеними КМУ, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ. У той же час, прозорість і відкритість фінансової звітності за МСФЗ полегшує вихід підприємств на міжнародні ринки капіталу, сприяє припливу інвестицій і збільшує якість і ефективність фінансових операцій.

Для трансформації звітності за МСФЗ застосовують вже готову звітність за П(С)БО та аналітичні розшифровки до неї за статтями балансу і звіту про прибутки і збитки. Вона проводиться шляхом внесення відповідних коригувань і додаткових проводок з метою доведення активів, зобов'язань і капіталу до величини, за якою вони повинні відображатися за МСФЗ.

Єдиної методики проведення трансформації української звітності у звітність, відповідну МСФЗ, немає. У кожному окремому випадку на неї впливає специфіка фінансово-господарської діяльності, особливості організації бухгалтерського обліку та облікова політика, наявність тимчасових, фінансових ресурсів та кваліфікованого в даній сфері персоналу.

Перевагами використання методу трансформації є: невисокі часові та фінансові витрати, простота здійснення процедури, наочність коригувальних записів.