Консалтинг у сфері бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік - це впорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій. Основними елементами методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, баланс, оцінка, калькуляція, бухгалтерська звітність. Використання кожного з цих елементів регламентується чинним законодавством. Об'єктами бухгалтерського обліку є майно підприємства, його зобов'язання і господарські операції, здійснювані ним в процесі його діяльності. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та дотримання законодавства при виконанні господарських операцій закон покладає на керівника. У свою чергу головний бухгалтер несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності, а також забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству, контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань.

Таким чином, саме керівник несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, але ця відповідальність закінчується після прийняття необхідних організаційних заходів. За дотримання законодавства при здійсненні бухгалтерської підтримки несуть відповідальність і керівник, і головний бухгалтер, при цьому основна відповідальність лежить на керівнику, оскільки головний бухгалтер йому підпорядковується.

Професійно організований бухгалтерський облік є запорукою запобігання несприятливих ситуацій в майбутньому, тоді коли виправити вже пізно, а економічні наслідки загрожують втратою бізнесу та/або активів.

Консалтинг в сфері бухгалтерського обліку можна розділити на три основні розділи:

Організація бухгалтерського обліку

Якісно продуманий і організований бухгалтерський облік дозволяє надалі оптимізувати і автоматизувати ведення бухгалтерського обліку, і як наслідок оптимізувати витрати на його утримання та ведення.
Детальніше

Фінансова звітність

Сукупність показників бухгалтерського обліку, представлених у формі певних таблиць, які відображають рух майна, зобов'язань і фінансове становище підприємства за звітний період.
Детальніше

Трансформація фінансової звітності

Процес складання звітності відповідно до МСФЗ шляхом перегрупування облікової інформації та коригування статей звітності, підготовленої за правилами П(С)БО.
Детальніше