Оціночна діяльність

Оціночна діяльність — професійна діяльність по встановленню вартості матеріальних і нематеріальних об'єктів із урахуванням прав на них та інтересів стосовно них суб'єктів цивільних прав.

Оцінка - це спосіб вираження у грошовому виразі наявності та руху активів (майна) підприємства. Мета оцінки - узагальнення інформації про різнорідні господарські процеси та економічні явища, які відбуваються на підприємстві.

Основні види оцінки:

  1. фактична собівартість (для основних засобів застосовують термін «первісна вартість») - це сукупність витрат, понесених підприємством при придбанні або створенні (виробництві) активу;
  2. залишкова (балансова) вартість основних засобів і нематеріальних активів - це різниця між первісною вартістю основних засобів і нематеріальних активів і сумою нарахованого зносу;
  3. справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
  4. чиста вартість реалізації запасів - це очікувана ціна реалізації запасів за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію;
  5. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це різниця між сумою поточної дебіторської заборгованості (первісною вартістю) і величиною резерву сумнівних боргів;
  6. переоцінена вартість основних засобів і нематеріальних активів - це первісна та залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів після їх переоцінки (множення на індекс переоцінки).

Оцінка найважливіших видів активів на дату балансу:

  • основні засоби та нематеріальні активи відображають у трьох оцінках - за первісною вартістю (фактичною собівартістю), залишковою вартістю та ринковою вартістю;
  • виробничі запаси, незавершене виробництво та готову продукцію відображають за найменшою з двох оцінок: фактичної собівартості або чистої вартості реалізації;
  • дебіторську заборгованість за продукцію відображають у двох оцінках: за первісною вартістю і чистою реалізаційною вартістю.

Основними видами оцінки по об'єкту є:

Оцінка нерухомості

Професійна діяльність, за якою фахівцем розраховується ринкова вартість об'єкту нерухомості або окремих прав відносно нього (тобто та ціна, за якою на відкритому ринку може бути здійснена операція).
Детальніше

Оцінка рухомого майна

Діяльність із визначення ринкової вартості широкого спектру обладнання та машин, транспортної техніки, верстатів, приладів, комп'ютерів, автомобілів, технологічних комплексів, потокових ліній силових агрегатів, оргтехніки, меблів, офісного обладнання, побутових предметів і інших об'єктів.
Детальніше

Оцінка бізнесу

Організований цілеспрямований процес розрахунку величини ринкової вартості об'єкта в грошовому виразі з урахуванням всіх впливаючих на неї факторів та обставин в конкретний момент часу в умовах окремо взятого конкретного ринку.
Детальніше